Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 141/2003, της 7ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) και του παραρτήματος IV (ενέργεια) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ

 
FREE EXCERPT

130171006el 11..12

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 141/2003

της 7ης Νοεµβρίου 2003

για την τροποποίηση του παραρτήµατος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) καιτου παραρτήµατος IV (ενέργεια) της συµφωνίας για τον ΕΟΧ

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλοπροσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο98,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 29/1999 της Μεικτής Επιτροπήςτου ΕΟΧ, της 26ης Μαρτίου 1999 (1).

(2) Το παράρτηµα IV της συµφωνίας τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 83/2002 της Μεικτής Επιτροπήςτου ΕΟΧ, της 25ης Ιουνίου 2002 (2).

(3) Η οδηγία 2002/40/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2002, περί εφαρµογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚτου Συµβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών φούρνων (3), όπωςδιορθώθηκε µε την ΕΕ L 33 της 8.2.2003, σ. 43, πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Το παράρτηµα II της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:

 1. Μετά το σηµείο 4στ (οδηγία 97/17/ΕΚ της Επιτροπής) του κεφαλαίου IV, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:

  4ζ. 32002 L 0040: Οδηγία 2002/40/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2002, περί εφαρµογής της οδη-γίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρι-κών φούρνων (ΕΕ L 128 της 15.5.2002, σ. 45), όπως διορθώθηκε από την ΕΕ L 33 της 8.2.2003,σ. 43.

  Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, οι διατάξεις της οδηγίας προσαρµόζονται ως εξής:

  α) Το παράρτηµα I της οδηγίας 2002/40/ΕΚ της Επιτροπής συµπληρώνεται µε το κείµενο του τµή-µατος 6 του προσαρτήµατος 1 του παραρτήµατος II της παρούσας συµφωνίας.

  β) Το παράρτηµα V της οδηγίας 2002/40/ΕΚ της Επιτροπής συµπληρώνεται µε το κείµενο του τµή-µατος 6 του προσαρτήµατος 2 του παραρτήµατος II της παρούσας συµφωνίας.

 2. Τα προσαρτήµατα 1 και 2 συµπληρώνονται όπως καθορίζεται στα παραρτήµατα I και II της παρούσας από-φασης.

  (1) ΕΕ L 266 της 19.10.2000, σ. 5.(2) ΕΕ L 266 της 3.10.2002, σ. 34.(3) ΕΕ L 128 της 15.5.2002, σ. 45.

  Άρθρο 1

  Άρθρο 2

  Το παράρτηµα IV της συµφωνίας τροποποιείται ως εξής:

 3. Μετά το σηµείο 11στ (οδηγία 97/17/ΕΚ της Επιτροπής) παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο:

  11ζ. 32002 L 0040: Οδηγία 2002/40/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2002, περί εφαρµογής της οδη-γίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρι-κών φούρνων...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL