*Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2006, περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος σε βελτιωτικά εδάφους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5369] (1)

 
FREE EXCERPT

L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2006

περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης καιεξακρίβωσης για την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος σε βελτιωτικά εδάφους

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5369]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/799/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεω-ρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικούσήματος (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,

Ύστερα από διαβούλευση με το συμβούλιο οικολογικής σήμανσηςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, επανε-ξετάστηκαν εγκαίρως τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οισχετικές απαιτήσεις αξιολόγησης και εξακρίβωσης, πουκαθορίζονται με την απόφαση 2001/688/ΕΚ της Επι-τροπής (2) για την απονομή του κοινοτικού οικολογικούσήματος σε βελτιωτικά εδάφους και καλλιεργητικά μέσα.

(2) Για τις ανάγκες της επανεξέτασης, ενδείκνυται να υποδιαιρε-θεί η εν λόγω κατηγορία προϊόντων σε δύο χωριστές κατη-γορίες.

(3) Κατά συνέπεια, η απόφαση 2001/688/ΕΚ πρέπει να αντι-κατασταθεί με δύο χωριστές αποφάσεις, για βελτιωτικά εδά-φους και καλλιεργητικά μέσα αντιστοίχως.

(4) Ως προς τα βελτιωτικά εδάφους, και πάλι για τις ανάγκεςτης επανεξέτασης και για να συνεκτιμηθούν οι επιστημονικέςεξελίξεις...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL