Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1771/2002 της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2002

 
FREE EXCERPT

L 267/20 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4.10.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1771/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Οκτωβρίου 2002

για τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού πουπροβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ήςΙουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στοντοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τονκανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιου-νίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρ-µογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς καιτα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχήςτης αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ-ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροπο-ποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίωςτο άρθρο 7,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002 της Επιτροπής (6),προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επι-στροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης προς όλες τις τρίτεςχώρες, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)αριθ.1632/2002 (7) µε εξαίρεση την Ουγγαρία, την Εσθονία, τηΛιθουανία και τη Λετονία.

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπήδύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στοάρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να απο-φασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL