Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2231/2001 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με την τροποποίηση, για δεύτερη φορά, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1705/98 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διακοπή ορισμένων οικονομικών σχέσεων με την Αγκόλα, προκειμένου να παρακινηθεί η 'Uniγo Nacional para a Independκncia Total de Angola' (UNITΑ) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά την ειρηνευτική διαδικασία και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/97

 
FREE EXCERPT

•À¯Ã·1/4· •Æ·1/4µÁ¯´± L 301, 17/11/2001, Ã. 171/2¿1/21Ã1/4Ì (•š) ±Á1¸. 2231/2001 Ä·Â •À1ÄÁ¿À®Â, Ä·Â 16·Â ¿µ1/42Á¯¿Å 2001, ÃǵÄ1º¬ 1/4µ Ä·1/2 ÄÁ¿À¿À¿¯·Ã·, 31± ´µÍĵÁ· Æ¿Á¬, Ä¿Å º±1/2¿1/21Ã1/4¿Í (•š) ±Á1¸. 1705/98 Ä¿Å £Å1/42¿Å»¯¿Å Ìÿ1/2 ±Æ¿Á¬ Ä· ´1±º¿À® ¿Á1Ã1/4­1/2É1/2 ¿1º¿1/2¿1/41ºÎ1/2 ÃǭõÉ1/2 1/4µ Ä·1/2 ‘3ºÌ»±, ÀÁ¿ºµ11/4­1/2¿Å 1/2± À±Á±º11/2·¸µ¯ · "Uni3o Nacional para a Independºncia Total de Angola" (UNIT‘) 1/2± µºÀ»·ÁÎõ1 Ä1 ÅÀ¿ÇÁµÎõ1 ķ º±Ä¬ Ä·1/2 µ1Á·1/2µÅÄ1º® ´1±´1º±Ã¯± º±1 31± Ä·1/2 º±Ä¬Á3·Ã· Ä¿Å º±1/2¿1/21Ã1/4¿Í (•š) ±Á1¸. 2229/97">11/2ÌķĵÂ">

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων17.11.2001 L 301/17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2231/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Νοεµβρίου 2001

σχετικά µε την τροποποίηση, για δεύτερη φορά, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1705/98 του Συµβουλίουόσον αφορά τη διακοπή ορισµένων οικονοµικών σχέσεων µε την Αγκόλα, προκειµένου να παρακινηθεί η«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITΑ) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της

κατά την ειρηνευτική διαδικασία και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2229/97

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1705/98 του Συµβουλίου, της 28ηςΙουλίου 1998, όσον αφορά τη διακοπή ορισµένων οικονοµικώνσχέσεων µε την Αγκόλα προκειµένου να παρακινηθεί η «UniãoNacional para a Independência Total de Angola» (UNITΑ) ναεκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά την ειρηνευτική διαδικασίακαι για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2229/97 τουΣυµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.753/1999 της Επιτροπής (2), και ειδικότερα το άρθρο 9,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1705/98 εξουσιο-δοτεί την Επιτροπή να τροποποιεί τα παραρτήµατα τουκανονισµού βάσει των αποφάσεων που λαµβάνονται είτε απότις αρµόδιες αρχές των Ηνωµένων Εθνών είτε από τηνκυβέρνηση ενότητας και εθνικής συµφιλίωσης της Αγκόλας.

(2) Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1705/98 απα-ριθµεί τα προϊόντα πετρελαίου που αναφέρονται στο άρθρο1 παράγραφος 2. Το παράρτηµα IV απαριθµεί τα σηµείαεισόδου που αναφέρονται στο άρθρο 1 και το παράρτηµαVII, ύστερα από την τελευταία τροποποίηση του, απαριθµείτα πρόσωπα που καλύπτονται από τη δέσµευση κεφαλαίωνδυνάµει του εν λόγω κανονισµού.

(3) Με επιστολή του της 11ης Οκτωβρίου 2001 ο πρόεδροςτης επιτροπής κυρώσεων κατά της Αγκόλα ενηµέρωσε τηνΕπιτροπή ότι η επιτροπή κυρώσεων αποφάσισε να εκδώσει

ενοποιηµένο κατάλογο των προσώπων και των οντοτήτωνγια τα οποία θα ισχύει η δέσµευση κεφαλαίων και ότι κατάσυνέπεια το παράρτηµα VII πρέπει να αντικατασταθεί απότον κατάλογο αυτό. Στις 19 Οκτωβρίου η επιτροπή αποφά-σισε να εκδώσει ενοποιηµένο κατάλογο των σηµείων εισόδουστην επικράτεια της Αγκόλα και ότι συνεπώς το παράρτηµαIV πρέπει να αντικατασταθεί από τον ενοποιηµένο κατά-λογο. Επιπλέον, πρέπει να ενηµερωθεί ένας κωδικός ΣΟ στοπαράρτηµα...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL