Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 157/2007 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2007, για καθορισμό της ελάχιστης τιμής πώλησης βουτύρου για την 57η επιμέρους δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999

 
FREE EXCERPT

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 157/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 2007

για καθορισμό της ελάχιστης τιμής πώλησης βουτύρου για την 57η επιμέρους δημοπρασία στο πλαίσιοτης διαρκούς δημοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέατου γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως τοάρθρο 10 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2771/1999 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1999,περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμ-βασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέμας γάλα-κτος (2), οι οργανισμοί παρέμβασης προβαίνουν σε πώλησημε διαρκή δημοπρασία ορισμένων ποσοτήτων βουτύρου πουβρίσκονται στην κατοχή τους.

(2) Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που έχουν παραλη-φθεί για κάθε επιμέρους δημοπρασία πρέπει να καθοριστείελάχιστη τιμή πώλησης ή να αποφασιστεί να μη δοθεί

συνέχεια στη δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 24α τουκανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999.

(3) Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που έχουν παραλη-φθεί πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη τιμή πώλησης.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναισύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτοςκαι γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL