Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2011

 
FREE EXCERPT

16.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 308/197

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

- έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό

έτος 2011,

- έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής

Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2011, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής

( 1 ),

- έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2013 (05753/2013 - C7-0041/2013),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

( 2 ), και ιδίως το άρθρο 185,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου

( 3 ), και ιδίως το άρθρο 208,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής

( 4 ), και ιδίως το άρθρο 64,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονι σμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

( 5 ), και ιδίως το άρθρο 94,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το παράρτημα VI του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0113/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε πως απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (η Αρχή) για το οικονομικό έτος 2011 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή, ένας νεοσύστατος οργανισμός με έδρα το Λονδίνο, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και άρχισε να λειτουργεί επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2011 ως ανεξάρτητη αρχή,

( 1 ) ΕΕ C 388 της 15.12.2012, σ. 60.

( 2 ) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

( 4 ) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.

( 5 ) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

L 308/198 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.11.2013

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή θα πρέπει να θεωρηθεί από νομική άποψη ως μετεξέλιξη της προκατόχου της, Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS), και ότι συνεπώς, πέρα από τη νέα της εντολή έχει αναλάβει επίσης όλα τα υπάρχοντα και τρέχοντα καθήκοντα και ευθύνες από την CEBS,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή αποτελεί οργανικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικών Εποπτικών Αρχών και συνεργάζεται στενά με τις αδελφές αρχές της, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, στο πλαίσιο Μεικτής Επιτροπής, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Αρχής για το 2011 ανήλθε σε 12 685 000 EUR,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό της

( 1

), ο προϋπολογισμός της για το 2011 χρηματοδοτήθηκε κατά 60 % από συνεισφορές των κρατών μελών και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), και κατά 40 % από τον προϋπολογισμό της Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος του 2011 ο προϋπολογισμός της Αρχής παρουσίασε πλεόνασμα

3 579 861 EUR

( 2 ), που εγγράφηκε στους...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL